Privacyverklaring en Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website

1. Toepassing
Deze website (hierna de Website genoemd) is beschikbaar gesteld door Wilma's Place Almere, haar dochterondernemingen en andere gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk Wilma's Place Almere genoemd). U mag de Website vrijuit bezoeken. De Website is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden. Informatie over producten, diensten en acties geldt alleen binnen Nederland. De Website is niet gericht tot personen die zich elders bevinden. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op de website geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor anderen. Door de Website te benaderen komt u met Wilma's Place Almere overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van de Website.
Toegang tot de Website en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de volgende Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen en eventuele toepasselijke wetten. Op deze pagina wordt eveneens bepaalde aanvullende relevante wettelijke informatie gegeven. Door de Website te bezoeken en/of te gebruiken gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen. Lees deze Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen daarom zorgvuldig door. Persoonlijke gegevens die u doorgeeft via de Website worden behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

2. Gebruiksbeperkingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten
De Website bevat een groot aantal onderdelen die worden beschermd door het Europese en internationale auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, zoals (maar niet beperkt tot) Wilma's Place Almere handelsmerken, handelsnamen, logo's, foto's, video's, muziek, teksten en het grafische ontwerp van de Website (hierna de Inhoud genoemd). Behoudens eventuele aanvullende beperkingen die voortvloeien uit toepasselijke wetten, gelden de volgende beperkingen voor het gebruik van de Website om deze rechten te beschermen:
- Geen enkel deel van de Website mag elektronisch of anderszins worden gekopieerd, behalve in zoverre dit vereist is om de Website efficiŽnt te kunnen raadplegen via internet en de geboden diensten op de Website te kunnen gebruiken. Reproductie van een deel van de Website naar een andere website is uitdrukkelijk verboden.
- De handelsmerken, handelsnamen, servicemerken en logo's van Wilma's Place Almere zoals die op deze Website worden gebruikt, mogen op geen enkele manier worden weergegeven of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wilma's Place Almere.
- Wilma's Place Almere geeft u toestemming om de Website en de Inhoud van de Website alleen voor uw eigen persoonlijke doeleinden te gebruiken - mits u alle auteursecht- en andere eigendomsverklaringen intact laat - en verbiedt het gebruik van de Website en de Inhoud van de Website voor commerciŽle doeleinden.
- In principe mogen hyperlinks naar de Website worden gebruikt, mits deze verwijzen naar de hoofdpagina Wilma's Place Almere.  Het gebruik van zogeheten 'deeplinks' of 'in-line links' die rechtstreeks naar andere delen van de Website verwijzen, is verboden, tenzij Wilma's Place Almere daarvoor toestemming heeft gegeven.
- Het is niet toegestaan de Website te bezoeken met behulp van automatische middelen (zoals 'crawlers' of 'autobots') die informatie systematisch binnenhalen of de Inhoud van de Website functioneel aan een andere website koppelen.
- Het is verboden een hyperlink te creŽren die zodanig functioneert dat een internetgebruiker de Website ziet in het frame van een andere website.

3. Handelsmerken
'Wilma's Place Almere' is een gedeponeerd internationaal handelsmerk van Wilma's Place Almere. Andere handelsmerken, logo's en servicemerken die op de Website worden weergegeven, kunnen gedeponeerde of ongedeponeerde handelsmerken zijn van Wilma's Place Almere, diens dochterondernemingen of gelieerde bedrijven.

4. Onaanvaardbaar gebruik

Het is verboden de Website of de Inhoud te gebruiken op een manier die andere gebruikers van de Website hindert, inbreuk doet op hun rechten of een juiste werking van de Website anderszins verhindert of die negatieve gevolgen heeft voor de informatie die op de Website wordt weergegeven en/of voor de software die de werking ervan regelt. Het is niet toegestaan de Website te gebruiken onder een valse naam of door een van de beveiligingsmaatregelen voor afgesloten gedeelten van de Website te omzeilen. Het is verboden de Website of de Inhoud ervan te gebruiken op een manier die redelijkerwijs kan worden beschouwd als een misdrijf of die daartoe kan aanzetten, die ertoe kan leiden dat Wilma's Place Almere tot wettelijk aansprakelijk wordt gesteld of die anderszins de wetten van een land schendt.

5. Koppelingen naar andere websites

De Website kan hyperlinks bevatten naar andere websites buiten het domein www.Wilma's Place Almere.  Er kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn op deze hyperlinks, zoals op de desbetreffende pagina's wordt aangegeven. Eventuele koppelingen naar andere websites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en worden op eigen risico gebruikt. Wilma's Place Almere is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's die op deze manier worden bezocht.

6. Aansprakelijkheid

Wilma's Place Almere noch enige derde partij die betrokken is bij het maken, produceren of aanleveren van de Website is aansprakelijk voor verlies, schade of kosten, of voor directe, incidentele, bijzondere of morele schade of gevolgschade die voortvloeit uit de manier waarop u de Website of diensten gebruikt (met inbegrip van aansprakelijkheid voor vertragingen of onnauwkeurigheden in de overdracht van informatie, onderbreking, opschorting of beŽindiging van de Website) tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzettelijk wanbeheer van de zijde van Wilma's Place Almere.
Aan de informatie op de Website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.
Wilma's Place Almere kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan uw computerapparatuur of voor virussen die uw computerapparatuur besmetten doordat u de Website hebt bezocht of gebruikt of doordat u de Inhoud ervan hebt gebruikt. 7. Garanties
Het gebruik van en de navigatie op de Website vindt plaats op eigen risico. Behalve waar dit uitdrukkelijk wordt vermeld, wordt alles op de Website aangeboden 'als zodanig' en op basis van beschikbaarheid. Wilma's Place Almere wijst uitdrukkelijk alle garanties af van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet schenden van rechten voor zoverre dat is toegestaan door de wet.
Er is veel aandacht besteed aan de Inhoud en nauwkeurigheid van de informatie op de Website. Wilma's Place Almere kan echter niet garanderen dat de Website en de informatie op de Website voldoet aan de eisen van de gebruiker of dat de Website ononderbroken, geschikt, veilig of foutloos is. Wilma's Place Almere kan evenmin garanties geven over het resultaat van het gebruik van de Website.
Materiaal en/of gegevens die worden gedownload of op andere wijze worden verkregen via het gebruik van of vanaf de Website, worden gebruikt naar eigen goeddunken en op eigen risico.

8. Door u verstrekte informatie
Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en staat u ervoor in dat gebruik door Wilma's Place Almere geen inbreuk oplevert op de rechten van derden met betrekking tot die informatie c.q. materialen.
Op gedeelten van de Website die informatie bevatten die afkomstig is van andere gebruikers van de Website, heeft Wilma's Place Almere geen controle. Wilma's Place Almere aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wilma's Place Almere behoudt zich het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door Wilma's Place Almere gewenst tijdstip naar eigen goeddunken te wijzigen of van de site te verwijderen.

9. Schadeloosstelling
U bent verantwoordelijk voor de inhoud van het Photoshare-bestand dat u op de server van Wilma's Place Almere plaatst en voor ander materiaal dat via de Website of diensten wordt verspreid. U bent verantwoordelijk voor alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw gebruik van de Website of diensten. U gaat ermee akkoord Wilma's Place Almere en al haar dochterondernemingen schadeloos te stellen voor verlies, schade of aansprakelijkheden en eventuele andere aanspraken of (mogelijke) gerechtelijke stappen tegen Wilma's Place Almere of zijn dochterondernemingen die het gevolg zijn van uw gebruik van de Website of service.

10. Verantwoordelijkheid voor gebruikersnaam en wachtwoord

Wanneer u gegevens verstrekt terwijl u een gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt of aanvraagt, gaat u ermee akkoord dat u juiste, accurate, recente en volledige gegevens verstrekt, zoals wordt gevraagd op de registratieformulieren die Wilma's Place Almere u via de Website of anderszins beschikbaar stelt. Als de opgegeven gegevens onjuist, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig zijn, kan Wilma's Place Almere uw toegang tot het relevante gedeelte van de Website beŽindigen of onderbreken.
De gebruikersnaam en het wachtwoord die u ontvangt voor toegang tot bepaalde diensten via de Website, zijn vertrouwelijk en mogen niet worden openbaar gemaakt of met derden worden gedeeld of anderszins voor ongeoorloofde toegang worden gebruikt. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord en u bent volledig aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam en wachtwoord.
U accepteert dat het gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam samen uw autorisatie vormen. U bent zich ervan bewust dat u wordt gekoppeld aan elke geregistreerde handeling die plaatsvindt via uw gebruikersnaam en wachtwoord. Daarom dient u zich ervan bewust te zijn dat u geschikte beveiligingsmaatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat de gebruikersnaam en het wachtwoord die aan u zijn toegewezen alleen aan bevoegde personen worden bekendgemaakt.

U stemt ermee in:
- Wilma's Place Almere direct op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of van een andere schending van de beveiliging, en
- te zorgen dat u zich aan het einde van elke sessie afmeldt.

11. Algemeen
Wilma's Place Almere kan deze Gebruiksvoorwaarden en bepalingen, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment herzien of aanpassen. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient deze pagina daarom regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de actuele inhoud.

Toepasselijke wetgeving
Deze Gebruiksvoorwaarden en bepalingen met inbegrip van de toepasselijke Privacyverklaring zijn onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met, de Nederlandse wet. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden en bepalingen zullen uitsluitend worden gebracht voor en beslecht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

Wilma's Place Almere


Copyright  2007

Terug


Privacyverklaring

1) Uw toestemming
Door deze site te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van ons privacybeleid. Als u via deze site informatie verschaft, stemt u ook in met het verzamelen, het gebruik en het openbaar maken van die informatie volgens ons privacybeleid welk is weergegeven in deze Privacyverklaring. Wilma's Place Almere streeft ernaar de gegevens die u op deze site vermeldt, te gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.
Wilma's Place Almere verzamelt uitsluitend persoonlijke gegevens die u uit vrije wil hebt verstrekt, bijvoorbeeld bij (on line) productregistratie, ondersteuning door callcenters en reparatie van beschadigde producten. Wilma's Place Almere gebruikt de ontvangen gegevens voor het leveren van een aangevraagde dienst (bijvoorbeeld de reparatie van een beschadigd product) of om de gewenste informatie te verstrekken over producten en diensten. Ten gevolge hiervan kan het zijn dat wij contact met u opnemen via e-mail, telefoon, SMS of brief. In het geval van promotieaanbiedingen kan het gaan om een bevestiging dat u voor de aanbieding in aanmerking komt of om het melden van administratieve zaken. Wilma's Place Almere kan persoonlijke gegevens doorgeven aan partners en/of derden die door Wilma's Place Almere zijn ingeschakeld om duidelijk omschreven diensten af te handelen, zoals het repareren van producten. Het komt ook voor dat Wilma's Place Almere derden inhuurt voor het verwerken of analyseren van de gegevens, waaronder uw persoonlijke gegevens, die Wilma's Place Almere op haar website verzamelt. Gegevens die onder dergelijke omstandigheden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld en zullen niet worden gebruikt voor andere doelen dan in deze Privacyverklaring is aangegeven.

2) Informatie over aanbiedingen, diensten en producten
Als u hebt aangegeven dat u dergelijke informatie wilt ontvangen, kan Wilma's Place Almere,een van onze partners of een derde partij waarmee Wilma's Place Almere een contract heeft afgesloten, contact met u opnemen per e-mail of anderszins (post of telefoon, indien het nummer bij ons bekend is) om u te informeren over diensten, producten, prijsvragen of aanbiedingen die rechtstreeks betrekking hebben op Wilma's Place Almere of de Imaging-producten en daarmee samenhangende diensten. Als u op enig tijdstip deze informatie niet meer wilt ontvangen, kunt u dat on line aan Wilma's Place Almere doorgeven via ??????????. 3) Cookies en controle
Wilma's Place Almere kan gegevens verzamelen over de manier waarop u van de website gebruikmaakt. Dit gebeurt via cookies. Cookies zijn stukjes informatie die door de webbrowser worden opgeslagen op de harde schijf van de computer. Als u vervolgens nogmaals een bezoek brengt aan onze website, zal onze computerserver automatisch de cookie herkennen en informatie doorgeven over uw laatste bezoek. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Gewoonlijk kunt u de instellingen van de browser aanpassen om deze automatische acceptatie uit te schakelen. Ook als u liever geen cookies ontvangt, kunt u het merendeel van de voorzieningen van onze website gewoon gebruiken. Door deze controle is Wilma's Place Almere tevens in staat te beoordelen hoe populair de diverse onderdelen van de site zijn en de navigatie op de site te verbeteren. Dergelijke gegevens worden echter niet opgenomen bij uw persoonlijke gegevens.
In het onderdeel voor leden van Wilma's Place Almere worden cookies gebruikt om ervoor te zorgen dat de browser, en dus uzelf, overal in dit onderdeel worden herkend en herinnerd, doordat uw lidmaatschapsnummer en de sessie-ID in een cookie worden opgeslagen. De cookie die hiervoor wordt gebruikt, is tijdelijk en wordt uit de browser verwijderd wanneer u de site verlaat. Door cookies op deze manier toe te passen kunt u snel van de ene pagina naar de andere gaan en van alle functionaliteit gebruikmaken. Houd er rekening mee dat als u geen cookies op uw computer accepteert, u mogelijk geen toegang krijgt tot de onderdelen van de site die afhankelijk zijn van het gebruik van cookies.

4) Beveiling en openbaarmaking

Wilma's Place Almere heeft beveiligingsmaatregelen geÔmplementeerd om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn. Waar mogelijk werken we met coderingen en een firewall om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.
In het kader van de van toepassing zijnde wetgeving en wettelijke eisen van de overheid behoudt Wilma's Place Almere zich het recht voor om toegang te krijgen tot individuele identificatiegegevens en deze openbaar te maken zodat we onze systemen op de juiste manier kunnen bedienen en onze klanten en onszelf kunnen beschermen. Wilma's Place Almere behoudt zich ook het recht voor om individuele identificatiegegevens door te geven aan andere partijen, mocht er sprake zijn van een klacht met betrekking tot uw gebruik van onze website of onze services ofwel indien Wilma's Place Almere tot overdracht van persoonlijke gegevens verplicht is, op grond van de wet of op grond van een rechterlijk bevel.

5) Rechten
U hebt het recht om uw gegevens te openen, te wijzigen, bij te werken of te verwijderen via de daarvoor bestemde koppeling naar uw profiel. Stuur hiertoe on line een verzoek naar Wilma's Place Almere, Lelystad, Nederland.
Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen om een legitimatie als u een exemplaar van deze gegevens wenst. Wilma's Place Almere behoudt zich het recht voor om in dergelijke gevallen een gering bedrag aan administratiekosten in rekening te brengen.

6) Duur
Wilma's Place Almere bewaart uw persoonlijke gegevens alleen gedurende de periode die nodig is om de verzochte diensten of producten te leveren of gedurende een eventuele, wettelijk vereiste, aanvullende periode.

7) Wijziging
Wilma's Place Almere behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring op ieder door haar gewenst tijdstip eenzijdig te wijzigen.. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd. Wilma's Place Almere raadt u aan dit gedeelte frequent te raadplegen.

8) Overige informatie
Bepaalde verwerkingen van uw persoonlijke gegevens vinden plaats buiten de Europese economische regio. Hierbij is uitsluitend sprake van de hierboven vermelde doelen en het beheer voor groepen. Ten gevolge hiervan worden gegevens overgebracht naar een locatie buiten de Europese economische regio. Wilma's Place Almere verzekert u dat als uw gegevens worden overgebracht, de noodzakelijke maatregelen en relevante controles van toepassing blijven zodat de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens is gegarandeerd en wordt voldaan aan de wettelijke regels voor bescherming van privť-gegevens.

Deze site wordt beheerd door:
Wilma's Place Almere Nederland.

Desgewenst kunt u inzage verkrijgen omtrent de informatie die Wilma's Place Almere over u bewaart. Voor deze dienst kan door Wilma's Place Almere een vergoeding worden gevraagd
Indien u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring. Of indien u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens in onze bestanden corrigeren, bijwerken of verwijderen, of indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden, stuur dan een bericht naar: Wilma's Place Almere , Nederland

Terug